We Want Your Stories! Send Your Creative Writing to Fighting Words

A cartoon style graphic of 5 boys and 1girl sitting around a table writing stories and illustrating themDuring this time when we might find ourselves with more time,  it's time for more stories! Fighting Words is inviting children and young people to write and share their writing with us.

Primary School Age Writers (Age 6-12): The Fighting Words Story-Starter

We have invented the Story-Starter, which we hope will spark your imagination and help you get started on a story.  You can change anything you want in the story - you don't have to include all the ideas generated in the Story-Starter.

How do I submit my writing?

After you have written your story, ask your parent/guardian to send it to info@fightingwords.ie. IMPORTANT: Please include the words Primary Story in the subject line.

Happy writing! 

How To Submit:

 • All submissions must come from the email address of a parent or guardian. By submitting a story, parent/guardians grant permission for it to be published on the Fighting Words website and social media.

 • Include your first name, age and county if you want us to be able to credit you and we'll post your story online.

 • Submissions may be typed in an email or you can take a photo of a handwritten story.

 • We welcome stories in English and in Irish.

 • You can add in any extra ideas that you can come up with.

 • We love to see written stories, illustrations, comics, poems… any way you like to tell a story is good!

Secondary School Writers: Call for Submissions to Analecta, the Online Anthology

We welcome stories, poems, graphic fiction and plays and more from secondary school students, age 13 to 17, for inclusion in Analecta, our online anthology.

How do I submit my writing?

Submit your writing to us at info@fightingwords.ie. IMPORTANT: Please include the words Analecta Submission in the subject line.

How To Submit:

 • All submissions must come from the email address of a parent or guardian. By submitting a story, parent/guardians grant permission for it to be published on the Fighting Words website and social media.

 • Include your name, age and county if you want us to be able to credit you.

 • We welcome writing in all forms, in English or Irish, including

  • poetry
  • prose
  • scripts
  • graphic fiction
  • short stories
  • flash fiction
 • Abstracts from longer pieces, or proposals for serialisation, will also be considered. Stories, prose, and scripts should be less than 3000 words, flash fiction should be less than 1000 words, graphic fiction up to 10 pages, and poems no more than 40 lines.​.

 • Deadline for submission is Friday, May 1st.  

More information and previous work can be found here.

Fighting Words reserves the right not to publish content that contravenes our Equal Opportunities and/or Child and Vulnerable Adult Protection Policy.

Seans go bhfuil níos mó ama ag daoine na laethanta seo - am le bheith ag scríobh scéalta b'fhéidir! Tá Fighting Words ag tabhairt cuireadh do pháistí agus do dhaoine óga scéalta a scríobh agus iad a roinnt linn.

Scríbhneoirí Bunscoile (Aois 6-12): 'Story-Starter' Fighting Words

Chruthaigh muid an Story-Starter! Tá súil againn go spreagfaidh sé bhur samhlaíocht agus go gcabhróidh sé libh tús a chur le scéal. Is féidir pé rud gur mian leat a athrú sa scéal - ní gá gach smaoineamh ón Story-Starter a chur san áireamh.

Conas a sheolfaidh mé mo scéal chugaibh?

Nuair atá an scéal scríofa agat, iarr ar do thuismitheoir/do chaomhnóir é a sheoladh chuig info@fightingwords.ie. TÁBHACHTACH: Cuir na focail Scéal Bunscoile i líne an ábhair.

Bainigí súp as!

Chun an scéal a sheoladh:

 • Ní mór do na hiarratais ar fad teacht ó sheoladh ríomhphoist tuismitheora nó caomhnóra. Nuair a sheoltar scéal chugainn, ceadaíonn tuismitheoirí/caomhnóirí don scéal a bheith foilsithe ar láithreán gréasáin Fighting Words agus ar na meáin shóisialta.
 • Seol do chéad ainm, d'aois agus an contae ar as thú má theastaíonn uait go mbeidh siad le feiceáil agus foilseoidh muide do scéal ar líne.
 • Is féidir le hiarratais a bheith clóscríofa i ríomhphost nó is féidir grianghraf a sheoladh de scéal atá scríofa le lámh.
 • Fáiltímid roimh scéalta i mBéarla nó i nGaeilge.
 • Is féidir aon smaointe breise atá agat a chur san áireamh.
 • Is breá linn scéalta scríofa a fheiceáil chomh maith le léaráidí, greannáin, dánta... bealach ar bith gur maith leat scéal a insint - tá sé go breá!

Scríbhneoirí Meánscoile: Iarratais á lorg d'Analecta, an Bailiúchán Ar Líne

Fáiltímid roimh scéalta, roimh fhilíocht, roimh fhicsean grafach agus roimh dhrámaí chomh maith le neart eile ó dhaltaí meánscoile, aois 13 go 17, le cur san áireamh in Analecta, ár mbailiúchán ar líne.

Conas a sheolfaidh mé mo scéal chugaibh?

Seol do chuid scéalta chugainn ag info@fightingwords.ie. TÁBHACHTACH: Le bhur dtoil, cuir na focail Iarratas Analecta i líne an ábhair.

Chun an scéal a sheoladh:

 • Ní mór do na hiarratais ar fad teacht ó sheoladh ríomhphoist tuismitheora nó caomhnóra. Nuair a sheoltar scéal chugainn, ceadaíonn tuismitheoirí/caomhnóirí don scéal a bheith foilsithe ar láithreán gréasáin Fighting Words agus ar na meáin shóisialta.
 • Seol d'ainm, d'aois agus an contae ar as thú má theastaíonn uait go mbeidh siad le feiceáil.
 • Fáiltímid roimh ghach saghas scríbhneoireachta, i mBéarla nó i nGaeilge, lena n-áirítear: 
  • filíocht
  • prós
  • scripteanna
  • ficsean grafach
  • gearrscéalta
  • flash fiction
 • Glacfar freisin le hachoimrí do phíosaí níos faide, nó moltaí do shraith scríbhneoireachta. Ní mór do scéalta, prós, agus scripteanna a bheith faoi 3000 focal, ní mór do flash fiction a bheith faoi 1000 focal, suas le 10 leathanach don fhicsean grafach agus gan dul thar 40 líne do dhánta.
 • Spriocdháta d'iarratais : Dé Domhnaigh, 12 Aibréan 2020.

Fighting Words reserves the right not to publish content that contravenes our Equal Opportunities and/or Child and Vulnerable Adult Protection Policy.

Fighting Words wishes to acknowledge the support of Creative Ireland for this programme #CreativeIreland #InThisTogether